អត្ថន័យនៃពាក្យ ខ្មែរ​ និង កម្ពុជា

ចំណេះដឹងពីមាតុភុមិរបស់យើងពិតជាសំខាន់សម្រាប់យើងដែលជាយុវជន យុវនារី ដែលបានចាប់កំណើត ឬរស់នៅក្នុងដែនដីណាមួយ។​ តើអ្នកអាចពន្យល់ ឬ មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ទាក់ទងអំពី ឈ្មោះប្រទេសកំណើតរបស់នាក់ ដែរឬទេ? បើសិនគិតអោយច្បាស់លាស់ទៅ ឈ្មោះរបស់ ប្រទេសជាឈ្មោះមួយដែលជាតិសាសន៏ផ្សេងៗបានដឹងឡឺនៅ ជុំវិញពិភពលោក និងអាចស្គាល់មុននឹងចូសលស៊ីជម្រៅទៅក្នុងវិស័យណាមួយរបស់ប្រទេសនោះ។ យើងគួរតែមានចំណេះដឹងទាក់ទងអំពី ប្រវិត្ត ប្រភព អត្ថន័យ របស់ឈ្មោះទាំងនោះ។ 

នៅក្នុងថ្នាក់ខ្មែរនៃវគ្គសិក្សា ទី៤ យើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពី អក្សរភាសាខ្មែរ កវីចំណាន ប្រវិត្តពាក្យខ្មែរ និង​ កម្ពុជា។ លោកគ្រូបាន ចែកក្រុមជាបី ហើយខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពី អត្ថន័យរបស់ពាក្យខ្មែ និង​កម្ពុជា។ យើងបានស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលផ្ដុំព័ត៍មានទាំងអស់នៅក្នុងបទបង្ហាញនៅខាងលើ។

 • កម្ពុជា កើតមកពីការផ្សំគ្នាដែលមានដូចជា                            កម្ពុ = មាស                  ជ ឬជា = កើត​ កំណើត

យើងអាចហៅប្រទេសយើងបានថា កម្ពុជរដ្ឋ   កម្ពុជប្រទេស ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសខ្មែរ  ខេមរប្រទេស ខេមររដ្ឋ។ ប៉ុន្តែរបៀបហៅជាផ្លូវការគឺ កម្ពុជរដ្ឋ ឬ ប្រទេសកម្ពុជា។ សម្រាប់ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗ គេបានហៅប្រទេសយើងខុសគ្នា ដូចជា 

 • បារាំងហៅថា Cambodge  
 • អង់គ្លេស Cambodia
 • ប្រទេសផ្សេងៗ​ Cambodja, Kambuja

ពាក្យថាខ្មែរ មានន័យថា មនុស្សដែលកើត ឬនៅក្នុងដែនកម្ពុជា។ នៅក្នុងភាសាបាលី មនុស្សក្សេម

ភាពខុសគ្នារវាង ខ្មែរ និងកម្ពុជា

 • ខ្មែរ = មនុស្ស និង ភាសារបស់កម្ពុជា 
 • កម្ពុជា​ = ឈ្មោះរបស់ប្រទេស 

 

 

 

 

 

Existence of Angles | Math

Angles is one of the elements of geometry. It doesn’t only exist in the math world but it was created with a purpose. Before reading all of these post, considered you have ten seconds to think about why angle exist and what the point of learning it for the real world.

Angles have different name considered of how many degrees it turns. There are varieties of types listed in the textbook such as acute, right, obtuse, straight, reflex and more. But what is the point of learning it to really apply to our real world?

Photography and Filming:

If you are a photographer,  you should know that there are different angles for taking a photo. If you don’t know or never learned angle it isn’t easy to take the photo without knowing where is the angle you want to take. When you learned and understand clearly about every type of angle, taking a photo in the angle you wanted to wouldn’t be hard at all. For filming, in the movie or video it must have different angle shot to put together with details without angle it will mess up around. With different angles in a video, it can make the video more interesting for the audience to watch. 

Architecture 

By: Catalyst

If you are an engineer, geometry is very important to many factors to make your project better. Furthermore, an angle can be a very important element for those too. Due to the fact that the engineer must think about the angle that the building is facing and the sun. The right balance of sunlight and daylight in a building is crucial to people’s wellbeing. If an engineer doesn’t consider it properly, the building might end up to be overheated. For people’s health, they also really want to stay in place with natural sunlight to work better.  

Playing golf: 

By: Andrew Rice Golf

When you’re playing golf, what you have to know is the angled wrist. In order to swing to the path, it needs to have the position and the right angle throughout the swing. You need to learn the skill of putting the right angle of your wrist to swing it into the right hole.

Where is the ISS? | Python

Imagine you could know where is the international space station located. It might be very fascinating and amazing to access to all of those data. Thanks to Nasa, they have those data display publicly on the internet. Those data include where is the Nasa space station located in real time and it can also tell us when it will cross over some places using longitude and latitude.

In Multimedia and Technology round 4, It was a fascinating lesson learning about different project and challenge about python from code club website. We apply our knowledge about for loop, while loop, list, dictionary and more by doing varieties of challenge give from code club. We complete those challenge and run it in a website called Trinket, which is code canvas.

One of the last projects I did was Where is the Space Station? Python challenge. What I’ve learned from this project is the Nasa provide a free source of where the international space located and when will it cross over any places in a web. It is also amazing that it was created in a programming dictionary form and you can access the value by using the key value name such as longitude and latitude. The information updates every second that the international space station move. This is the final project Where is the ISS?

There are other projects I’ve done:

Team Chooser: https://trinket.io/python/6e38bfdc80

Random Art: https://trinket.io/python/e296836b91

You can also try many other projects in code club and try to do all the challenges in each of the project you choose.

 

Black Snake Experiment | Lab Report

What is Carbon?

The Significance of Carbon. A compound found mainly in living things is known as an organic compound. Organic compounds make up the cells and other structures of organisms and carry out life processes. Carbon is the main element in organic compounds, so carbon is essential to life on Earth

The true method of learning is always an experiment which is a procedure when you learn anything with implementation. There are thousands of physical science experiment done by the scientist or students. One of the experiments I have done with my teacher and classmate in round 3 of these years is the carbon black snake experiment. To demonstrate with a clear explanation of how carbon black snake experiment work, we will walk through it clearly:

First, we have a bowl of sand to give protection when we are working with fire. Then place sugar and baking soda as a small volcano in the middle. After that soak everything wet with Ethanol(Simply known as alcohol). Lastly, set it on fire with matches.

 

 

After following all of those instructions you begin to see what look like a black snake push through sugar and baking soda,

Explanation

To set the ingredients on fire, the heat break bond between sodium in baking soda and carbon in the sugar. The black snake you are viewing is called “Carbon ash”. You may be wondering why the carbon ash is pushing through the sugar and baking soda while not just settle like typical carbon ash. It is just because of the carbon dioxide released into the air from the burning carbon that pushes those ash to grow up into the sky. The color of the snake due to the sugar being burned by the heat because after burning carbon always turn to black and release carbon dioxide. 

Afterward, this particular experiment is giving more detail, knowledge, and experience about carbon to you. It includes how carbon bonded with sodium by heat and the carbon ash pushes up by carbon dioxide. You can test this experiment with the following instructions and ingredients.

Why python is easy?

 

Python is considered to be one of the easiest programming languages among others but the word easiest doesn’t define it as easy. It can be described as more direct words and less syntax compare to other programming languages. In the first week of the third round in Technology and Multimedia essentials, We learn about basic python such as syntax white space, variable, operation, if, else, if, while loop, for loop, etc. I created a poster to summarize and the slide presentation by our teacher to teach us in our class.

Click here for the slide

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ | នាម

នៅក្នុងវគ្គសិក្សារទី៣ យើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងសិក្សាអំពី វេយ្យាករណ៍ នៅក្នុងភាសាខ្មែរ។ វេយ្យាករណ៍ មានច្រើនប្រភេទដូចជា នាម គុណនាម កិរិយា គុណកិរិយា ធ្នាក់ សព្វនាម ឈ្នាប់ និង ជាច្រើនប្រភេទទៀត។ ក្រុមរបស់ខ្ញុំបាន ធ្វើការស្រាវជ្រាទាក់ទងនឹង “នាម”។ អំឡុងពេលស្រាវជ្រាវយើងបានតម្រូវអោយ ស្រាវជ្រាវ អំពី ប្រភេទនីមួយៗរបស់វេយ្យាករណ៏ដែលយើងបានជ្រើសរើស។ បន្ទាប់មក យើងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញ ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយនឺងសិស្សានុសិស្សដទៃទៀត។

នាម មាន ៨ប្រភេទ ដូចជាៈ

នេះគឺជា ពាក្យ និងល្បះជាច្រើនដែលខ្ញុំបានផ្គុំគ្នា ទាក់ទងអំពី ថ្នាក់ពាក្យនាម
 • សាធារណនាម ឬនាមសាធារណ៍
 • អសាធារណនាម ឬនាមអសាធារណ៍
 • នាមករណ៍ ឬករណនាម
 • នាមការណ៍ ឬការណ៍នាម
 • នាមរូបី
 • នាមអរូបី
 • នាមជីវចល
 • នាមអជីវចល

 

១.សាធារណនាម ឬនាមសាធារណ៍ ( Common nouns ): គឺជានាមសម្ដែងចំពោះ ទូទៅ។

ឧទាហរណ៍:

 • លោកតា ជិះកង់ទៅផ្សារទិញបន្លែផ្លែឈើ
 • សិស្សានុសិស្ស រត់លេងក្នុងសួន
 • គោ ស៊ីសៅ្មវាលស្រែ ។

២.អសាធារណនាម ឬនាមអសាធារណ៍ (  Proper nouns )ៈ ជានាមសម្ដែងឈ្មោះប្រាកដ ចំពោះ មិនទូទៅ។

 • ណាវី បានជូននំចំណីទៅដល់តាសុខ
 • តាសាននាំអាពាលទៅរកសត្វ ឯព្រៃភ្នំខ្សាច់ស

៣. ការកនាម ឬនាមការក៍ ( Gerund nouns )ពាក្យសម្ដែងអ្នកធ្វើអំពើ ឬ អ្នកមានសភាពលក្ខណ:បែបណាមួយ ។: -ing verb used as a noun

ឧទាហរណ៍:

 • អ្នកហែល
 • អ្នកស្រែ
 • អ្នកស្ទូង

៤.ករណនាម ឬនាមករណ៍ ( Collective nouns ) ករណនាម ឬនាមករណ៍ គឺជានាមសម្ដែងសភាព ឬសកម្មភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥.នាមរូបី ( Concrete nouns ) គឺជានាមសម្រាប់សម្គាល់ឈ្មោះ មនុស្ស សត្វ វត្ថុ ទីកន្លែង ដែលយើងអាចដឹងបាន ដោយចក្ខុវិញ្ញាណ និងកាយវិញ្ញាណ

ឧទាហរណ៍:  កៅអី សាលារៀន កាបូប ជញ្ជាំង

៦.នាមអរូបី ( Abstract nouns ) គឺជានាមសម្គាល់ឈ្មោះអ្វី ដែលគ្មានរូបរាងច្បាស់លាស់ ហើយមនុស្សមិនអាចប៉ះពាល់ឬមើលឃើញមានទាំងនេះ តាមរយៈកាយវិញ្ញាណ ឬចក្ខុវិញ្ញាណបានឡើយ។

ឧទាហរណ៍: ភាពស្មោះត្រង់ ការយោគយល់ ស្នេហា ។

៧.នាមជីវចល ជានាមសម្រាប់សម្គាល់ឈ្មោះមួយដែលមានជីវិតពីធម្មជាតិដូចជានាមសម្រាប់សម្គាល់ឈ្មោះមនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិ។

ឧទាហរណ៍: បុប្ផា ហារី សីហា ដើមស្វាយ

៨.នាមអជីវចល  គឺជានាមសម្រាប់សម្គាល់ឈ្មោះអ្វីមួយដែលគ្មានជីវិតគ្មានវិញ្ញាណដូចជានាមសម្គាល់ឈ្មោះ វត្ថុ ទីកន្លែង ស្ថានភាព សកម្មភាព និងគំនិតអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍: តុ កៅអី ក្ដាខៀន ក្តៅ កម្តៅ ត្រជាក់

My Name in my perspective

 

To me, a name is one meaningful word or words given by our parent or relative to define us all as a person for every single day. When I woke up from my bed soft as a cloud, the first word I would hear before anyone starts the sentence it is always my name. When I shared my story or met new people in my life I’ve never forgotten to introduce my name first. For all these days after I was named in a young age, I would hear this sweetest word the most.

 

I hold dear for my precious name.

My name is Bopha which means flower in Khmer language. Tons of the type of flowers bloom and fade just as my mood or luck that changes. The smell and shade of color in each flower show me there is always potential in me but not everyone could see it. Even some people hurt me by cutting the root of flower but none of them can cut spring from coming to let me have the chance to shine again. Another meaning can be the metaphor of the word beautiful or good ladies.

Despite all of the deep meaning hidden inside, not everything about my first name is perfect. Most of the foreigner always pronounce my name wrong which made me kind of sad for telling people your name and they can forget it easily. Sometimes I laugh a little bit not to make myself too negative when they say it. With all of the effort to control my emotion, I am now getting used to it. One funny moment sometimes I felt like watching comedy is when I listen to Khmer song. Some of those songs contain my name represent beautiful lady that makes it seems like I am the main lady in the songs.

I love my name as the most adorable treasure I own. Unfortunately, I love my middle name more. “I did ask u when you were young and you choose Bopha over Morokot. I was afraid that you don’t like the name and I wait for you to grow but your name right now is just what you choose ” My mom would say whenever I said I kind of want to change my first name to my middle name instead. My middle name means a green gem which can bring light to all the darkness around it. It is rare and unique in its own way. The value and green light added the taste of delightful path for me. It shows me that before I can shine to be bright as that type of gem I needed to put thousand of effort and processes. My grandparent chose the name for me. My grandfather wanted my name to be “Bopha” while my grandmother wanted my name to be “Morokot”. My mother didn’t put it in my birth certificate until I was one and a half.

After I grew up and become teenage I think that I am very attached to my name. Even though, when I compare my middle name and my first name people usually say that my Morokot middle name is better but I would still prefer to be a flower that pushes through dirt to be a positive and delightful person. My heart, my personality, my life is already attached to my name for a long way with so many great memories I could remember. Now, I don’t want to change my name anymore but I would still prefer to have the long name with my gemstone middle name MOROKOT!.

Uses and importance of fraction in our daily life

 

Math is known to be one of the most important subjects in the world. It can involve or relate to our world and our life in different ways. Fraction as a part of this important subject is also crucial for our daily life. Without examples, you may still wonder or want to more so I have come up with some examples.

Imagine you are going to your grocery store with 200$. Due to your luck or special celebration, the store makes a special discount with 25 percent off the price in your spending. You may need to think of how much would you have to spend with the discount using a fraction.


It’s your friend’s birthday party and you would want to try and bake a beautiful cake to make that day even more beautiful. Can you picture wouldn’t it be bad without measuring your ingredients to bake the precious cake? Using fraction you will know how much of an ingredient you might need in a cup or spoon. After measuring and leave your cake in one of those baking stoves the decorations are ready for the birthday party.

Time is important in every single person’s life. With studying, working, family trip, hanging out with a friend or your own time you should manage your time wisely with a daily schedule. In the absence of fraction, it wouldn’t be as organized. Now let’s get make the schedule for your homework on weekend. From 6 o’clock to 7 o’clock half of ½ the hour you will spend on finishing your math homework. Another quarter of an hour which is from 6:30 to 7:30  you will spend on your computer science assignment. ½ of an hour or quarter of an hour using this method which is exactly fraction help you to organize and divide your time into section wisely.

Ratio and comparison

 

Ratio 

Imagine you want to compare the number of girls and boys in your math class. Example The students who are girls is 88 students and the boys are 80 students. When you write in ratio it should be 88:80. The reading form is 88 to 80. It could be simplified to 11 : 10. By using ration and simplified the number ratio play a really useful way of comparing the number of girl and boys students in the class to see the difference quickly. It is also similar to the fraction with the way we simplified them. The order of the ratio given in the exercise or form in words is also very important.

Example: Find the ratio of pineapple to strawberry. As you can see in the picture there are 6 strawberries and 4 pineapples. The correct answer would be 4 : 6 because the exercise or problem are asking you to arrange the ratio of pineapple to strawberry.

Chemical Bonding | STEM

Chemical Bonding is the force of attraction between atoms and ion. It occurs when atoms happen to be transferring valence electrons which are electrons in the outer energy Level of an atom. Atoms are held together by Chemical Bonding. By sharing the electron, Atom has the ability to stay stable. Chemical Compound is composed or created of two or more separate elements. (H2O) Is an example of a chemical compound. They consist of ration fixed which is 2:1. (2;1) represents the two hydrogens that share electrons to oxygen. Furthermore, There are different types of bonding such as Ionic, covalent and metallic bonding.

Ionic Bonding is the force attraction that can hold together the positive and negative ions. It exists when a metallic element gives up the electron to an atom of nonmetal element.  When this happens, the atoms become oppositely charged ions. As an example, sodium(Na) atom donate one electron to the atom of chlorine(Cl). Now, these two elements have equal but opposite charge. As a result, they cling together by a strong ionic bond. Ionic bond forms only between metal and nonmetal elements. You can remember Ionic bonding very easily by thinking that metal wants to give up electron and nonmetal want to gain.     

Covalent bonding is the force of attraction that holds together a pair of electron. The bond is formed because they want to share together to become more stable. In some cases, electrons are not shared equally between the two atoms. This is called polar which is the condition when the electrons are not shared together equally. One of the examples is the polar covalent bonding of water. As a result, oxygen attracts more strongly than the hydrogen because they have attracts positively charged atom.